Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
wspinanievertigo

Kurs instruktorski

INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ ORAZ INSTRUKTOR SPORTU – SPECJALNOŚĆ: WSPINACZKA SKAŁKOWA


Wszystkie osoby zainteresowane pracą instruktora wspinaczki sportowej z uprawnieniami państwowymi zapraszamy na kurs organizowany przez:

Centrum Wspinania Vertigo oraz Polską Akademię Sportu!


Reminiscencje i model:


Pierwsze dwie edycje z roku 2009 spotkały się z prawdziwym aplauzem uczestników. Dzięki zastosowaniu metod warsztatowych oraz elementów coachingu zespołowego (burza mózgów, prezentacje, praca w podgrupach) udało się "porwać" uczestników do działania i pracy. Prowadząc zajęcia na naszym kursie instruktorskim opieramy się na programowaniu neurolingwistycznym oraz holistycznym modelu coachingowym. Wykorzystanie zasobów oferowanych przez każdego uczestnika było świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz harmonijnego współdziałania podczas trwania całego kursu. Mając na uwadze wspaniałe opinie i oceny ostatnich 2 edycji serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

 


Oto opinie biorących udział:


 

"Pełny profesjonalizm ze strony prowadzących ten kurs Kuby i Piotra. Po raz pierwszy kurs na którym nie było tylko Pana wykładowcy i suchej teorii z kosmosu a realia i umiejętne zaangażowanie całej grupy uczestników kursu. Świetna integracja zespołu oraz wiele ciekawych aspektów jak praca z osobami niepełnosprawnymi itp. Nowatorska metoda prowadzonych zajęć praktycznych i teoretycznych!!! Mam nadzieję że wszyscy uczestnicy potwierdzą w pełni moje zdanie. 100 % zadowolenia!!!! Zero nudy!!! Gorąco polecam!!!:)"


 

"Kurs w którym uczestniczyłem przerósł moje oczekiwania. Bardzo profesjonalnie przeprowadzona część specjalistyczna jak i teoretyczna zajęć. Zazwyczaj na kursach w których uczestniczyłem jakiś czas temu była tylko schematycznie przedstawiana teoria przez Pana prowadzącego i ludzie którzy zasypiali z nudy gdy ten przez 8 h nawijał. W tym przypadku forma warsztatów i pomysłowość prowadzenia zajęć aktywnie angażowała wszystkich uczestników kursu z których naprawdę wynosiliśmy wiele konkretnej wiedzy. W zajęciach praktycznych też wiele nowych i ciekawych rzeczy które przydadzą się w kształceniu adeptów wspinaczki tym bardziej, że aura jak na wrzesień dopisała. Przede wszystkim wymiana wspólnych doświadczeń których nie znajdziemy w żadnych książkach. Wielkie dzięki za profesjonalizm dla Jakuba Rozbickiego i Piotra Kruczka oraz samych kursantów. 100 % zadowolenia i 0 nudy. Mam nadzieję, że przyszli uczestnicy to potwierdzą. Gorąco polecam!!!!!"


 

2018 przewidujemy 2 edycje kursu instruktorskiego w terminach:
 

6.04-15.04 (termin wiosenny)

21.09-30.09 (termin jesienny)

 

Pełna informacji o organizacjikursu 
http://www.kursyinstruktorskie.edu.pl/kurs_instruktora_wspinaczki_skalkowej_sportowej.htm


 

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora wg wzoru z rozporządzenia Ministerstwa Sportu. Absolwent kursu uzyskuje państwowe uprawnienia zawodowe. Legitymacja wystawiana jest w ciągu 1 TYGODNIA od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerami i pieczęciami wg standardów UE.

 

Kurs pozwala uzyskać kwalifikacje instruktorskie tym osobom, które uprawiają skalną wspinaczkę na odpowiednio wysokim poziomie i chciałyby uzyskać możliwość profesjonalnego nauczania adeptów.

 

Absolwenci kursu, po uzupełnieniu kursu o cześć ogólna i praktyki, otrzymują stopień instruktora REKREACJI LUB SPORTU wspinaczki sportowej (w zależności od poziomu trudności pokonywanych dróg wspinaczkowych), uprawniający do prowadzenia różnego rodzaju zajęć wspinaczkowych i szkolenia sportowego: na sztucznych ścianach wspinaczkowych (wspinaczka halowa), a także na skałach plenerowych na drogach ubezpieczonych stałymi punktami asekuracyjnymi, również wielowyciągowych.

 

Powyższe uprawnienia państwowe pozwalają na zatrudnienie w klubach sportowych, ośrodkach sportu, komercyjnych ośrodkach wspinaczki halowej, szkołach wspinaczki (halowej i skałkowej), a także mogą być angażowani do prowadzenia zajęć w szkołach powszechnych.

 

Uzyskany po zaliczeniu całości kursu stopień instruktorski jest stopniem "państwowym". Legitymację instruktorską wystawia Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki (posiadająca zezwolenie Ministerstwa).

 

Kurs składa się z trzech części: ogólnej, dotyczącej ogólnej wiedzy o teorii i praktyce sportu, fizjologii wysiłku, zasadach treningu sportowca itp. oraz specjalistycznej – wspinaczkowej oraz praktyk. kurs instruktora wspinaczki przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych i rekreacyjnych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

 

Legitymacje wydaje Uczelnia – partner PAS, na podstawie przyznanych przez Ministerstwo uprawnień oraz rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2001 (Dz.U. z dnia 10 lipca 2001). Wszystkie legitymacje są rejestrowane w bazie w Ministerstwie Sportu, a dzięki ratyfikacji międzynarodowej są ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest jedynym i niezbędnym dokumentem do pracy w charakterze instruktora!

 

Legitymacja jest honorowana i premiowana dodatkowymi punktami przez AWF-y przy zdawaniu egzaminów wstępnych.


Struktura kursu
 

Część ogólna (wykłady) – 72 godziny.


 

Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wychowania fizycznego (licencjackich, magisterskich i podyplomowych), absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu lub instruktorzy sportu innych dyscyplin. Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny lub ustny). Przysługuje 1 bezpłatne poprawka w wyznaczonym terminie. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

Osoby, które z ważnych przyczyn (zdrowotnych, osobistych) nie mogą być na danych zajęciach z części ogólnej mają obowiązek uzupełnić wiadomości z materiałów dostępnych na stronie internetowej. 

Część specjalistyczna (wykłady, ćwiczenia) – 92 godziny.


 

Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

Praktyki instruktorskie – w liczbie 24 h

Odbywane są po zakończeniu kursu w dowolnie wybranej szkole wspinaczki pod nadzorem wybranego przez organizatora instruktora asesora . Praktyki wykonujemy po zakończeniu kursu. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

Miejsce zajęć

 

Kurs odbywa się w skałkach podkrakowskich (dol. Bolechowicka i Kobylańska). Tutaj jest możliwość zakwaterowania osób spoza Krakowa (cena noclegu około 30 zł, standard turystyczny, możliwość korzystania z w pełni wyposażonej kuchni, osoby chętne do noclegów prosimy o kontakt z krozbicki@wspinanievertigo.com
 

Początek zajęć to sobota godzina 9.00. Zajęcia będą trwały codziennie od 9.00 do 18.00.

Egzaminy specjalistyczne w niedzielę ostatniego dnia kursu.


Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej). Polska Akademia Sportu otrzymała oficjalne zezwolenie na organizację części ogólnej kursu w tej właśnie formie. Egzamin pisemny odbędzie z tej części zaplanowany jest pod koniec kursu.


Materiały do nauki części ogólnej można uzyskać przed rozpoczęciem kursu. W tym celu należy wpłacić 350 zł za część ogólną i wysłać maila (najlepiej dołączając potwierdzenie wpłaty lub przelewu w formie skanu) z prośbą o podanie loginu i hasła dostępu.

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie (ministerstwo wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujące wspinaczkę skałkową oraz brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim (lekarz sportowy lub medycyny pracy).


Egzamin sprawdzający kandydatów: Dolina Bolechowicka,
piątek przed kursem o g. 11.00 – wspinaczka po drodze VI.2+/3 OS Flash.


Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności do przystąpienia do kursu instruktorskiego skontaktuj się z kierownikiem kursu krozbicki@wspinanievertigo.com

 

Kursanci muszą dysponować własnym sprzętem wspinaczkowym: kask, uprząż, buty wspinaczkowe, strój sportowy, lina pojedyncza 50 m, uprząż, 3 karabinki HMS, przyrząd dwufunkcyjny – (reverso, ATC guide), 8 pętli z taśmy (6 krótkich, 2 długie), 10-12 ekspresów, 6-8 wolnych karabinków.

oraz przeczytać BARDZO DOKŁADNIE materiały dostępne na naszej stronie w dziale "Poradnik".

 

Cena


Część specjalistyczna z wspinaczki 1190 zł brutto

Część ogólna 350 zł brutto

RAZEM obie części: 1.540 zł brutto


W cenę nie jest wliczone zakwaterowanie (ok 30 zl nocleg) i wyżywienie (we własnym zakresie). Korzystanie z noclegów nie jest obowiązkowe.

Z części ogólnej zwolnieni są wyłącznie ABSOLWENCI studiów wychowania fizycznego (licencjackich, magisterskich i podyplomowych), absolwenci części ogólnej kursu instruktora sportu lub instruktorzy sportu innych dyscyplin (wymagane jest okazanie dyplomu lub zaświadczenia na pierwszych zajęciach)

Płatność ratalna jest możliwa: 500 zł przy zapisie, pozostała kwota do rozpoczęcia kursu

Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty.

W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.


Po zakończeniu kursu następuje Egzamin Instruktorski zdawany przed komisją. Osoby, które zaliczą egzamin wpłacają dodatkowo kwotę 100 zł brutto, która obejmuje: przygotowanie dokumentacji i zaświadczenia, wydanie legitymacji instruktorskiej, certyfikatu w języku angielskim, zgłoszenie do Ministerstwa Sportu, przygotowanie limitowanej koszulki instruktorskiej).
 

Informacje dodatkowe
 

Liczba miejsc jest ograniczona.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

Z uwagi na ewentualne zmiany (miejsce, godziny itp.) prosimy sprawdzić ten załącznik na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć!

Uczestnicy zgłaszają się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.


Pytania?

Jakub Rozbicki

Instruktor PZA nr licencji 187
tel. +48 601 631 838
krozbicki@wspinanievertigo.com